Duearity AB:s rapport för tredje kvartalet, juli till september 2021

2021-11-18 08:00

Vänligen notera att Duearity registrerades hos Bolagsverket 20 maj 2020, det vill säga mitten av kvartal två förra året, vilket påverkar jämförelsetalen med föregående år.

Juli-september 2021 i sammandrag
- Nettomsättningen under tredje kvartalet 2021 uppgick till 0 TSEK (0).
- Rörelseresultatet för juli-september 2021 uppgick till -3,9 MSEK (224 TSEK).
- Resultat per aktie uppgick till -0,29 kr (-0,22).

Januari-september 2021 i sammandrag
- Nettoomsättningen under januari till september 2021 uppgick till 175 TSEK (0).
- Rörelseresultatet för januari-september 2021 uppgick till -10,8 MSEK (-1,3 MSEK).
- Resultat per aktie under perioden januari-september uppgick till -1,38 kr.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021

  • Den 1 juli meddelade Duearity att bolaget utsett Rosti Group att producera Tinearity-adapters, ett specialutvecklat endagsplåster som syftar till att hålla ljudelementen på plats bakom öronen på personen som behandlar sin tinnitus. Vidare framgick det av pressmeddelandet att Rosti Group och Duearity samarbetar i produktionsanpassningen av adaptern.
  • Den 19 juli skickade Duearity ett pressmeddelande där det framgick att Duearity är på god väg att uppnå målsättningarna med de marknadsinsatser som pågått sedan februari. Vidare framgick det att den tekniska utvecklingen i stort sett gått enligt plan och att bolaget ingått ett formellt avtal med en notified body vilket är ett viktigt steg i bolagets utveckling. Slutligen framgick det av pressmeddelandet att arbetet fortskrider med att genomföra bolagets proof of concept för nästa generation produkt och system, Tinearity-AI.
  • I ett pressmeddelande den 24 augusti framgick det att Duearity tidigarelägger publiceringen av bolagets halvårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2021. Av pressmeddelandet framgick det att nytt datum för publicering skulle ske onsdagen den 25 augusti 2021. Skälet till att tidigarelägga publiceringen av halvårsrapporten var att Duearitys VD skulle genomföra en investerarpresentation onsdagen den 25 augusti.
  • Den 25 augusti publicerade Duearity bolagets halvårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

  • Den 19 oktober publicerade bolaget ett pressmeddelande där det framgick att Duearity utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie.
  • Duearity publicerade ett pressmeddelande den 2 november där det framgick att Duearity som ett första steg i utvecklingen av bolagets AI-system genomfört en proof of concept. Ett prototypsystem har byggts som visar att bolagets koncept är genomförbart. Vidare framgick det att AI-systemet syftar till att hjälpa personer med tinnitus att kontrollera symptomen och därmed lindra sin tinnitus. AI-systemet beräknas vara färdigt för lansering under 2024 och har goda förutsättningar att generera goda intäkter till bolaget. Det finns inget system idag inom tinnitus som motsvarar Duearitys koncept och det kan därför betraktas som unikt. En patentansökan är sedan tidigare inlämnat.
  • Den 4 november publicerade Duearity ett pressmeddelande där det framgick att Duearity av tidningen MedTech Outlook har utsetts till en av ”Top 10 MedTech Startups in Europe 2021”. 

Utdrag från VD-ordet

” Vi har nu passerat ytterligare ett kvartal och målsättningen om att uppnå break-even under 2022 kvarstår. Marknadsresponsen har varit mycket positiv vilket inte minst antalet besökare på vår websida tinearity.com visar. Vi har nu på årsbasis uppemot 150 000 besökare vilket dels antyder att vår marknadsföring hittills gett god effekt, dels att det finns ett stort intresse för vår första produkt, Tinearity, vilken lanseras inom några månader.”

Fredrik Westman, VD Duearity AB