Viktig information

Informationen på denna del av webbplatsen för Duearity AB (publ) (”Bolaget”) är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ”USA”), Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där/om sådan distribution kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd. Informationen får inte heller i övrigt distribueras eller publiceras i någon jurisdiktion annat än i enlighet med gällande lagar och regler. Mottagaren av informationen är skyldig att informera sig om och följa dessa restriktioner, och får inte publicera eller distribuera informationen i strid med tillämpliga lagar och regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbsidor kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller kräver registrering eller godkännande av något förvärv av värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

  1. Jag är bosatt, och befinner mig, utanför USA, och
  2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och USA och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.

Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

Du kan inte nå informationen utan att bekräfta den nödvändiga informationen

Erbjudandet i korthet

Erbjudandets storlek: Erbjudandet omfattar högst 3 952 380 aktier.

Teckningskurs: 6,3 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Emissionsbelopp: Vid full teckning i emissionen ges Bolaget ett kapitaltillskott på cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader.

Värdering: Cirka 60,0 MSEK före emissionen

Minsta teckningspost: Minsta teckningspost är 870 aktier, motsvarande 5 481 SEK

Teckningsåtaganden: 18,75 MSEK, motsvarande 75 procent av Erbjudandet

Teckningsperiod: 13 april 2021 – 27 april 2021

Offentliggörande av utfallet: Omkring den 27 april 2021

Likviddag: 5 maj 2021

Första handelsdag: Preliminärt den 11 maj 2021 på Nasdaq First North

Dokument

Läs mer om Tinearity https://www.tinearity.com/