För att läsa investeringsmemorandum, klicka här.

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp

Erbjudandet omfattar högst 3 112 200 aktier motsvarande en emissionslikvid om cirka 24,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 11 maj 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 9 maj 2022. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 10 maj 2022.

Företrädesrätt

Den som på avstämningsdagen 11 maj 2022 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Aktieägare i Bolaget erhåller tre (3) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Det krävs tretton (13) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie.

Teckningsperiod

Teckning av aktier ska ske från och med den 16 maj 2022 till och med den 30 maj 2022.

Teckningskurs

Teckningskursen är 8,0 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter avses att ske på First North under perioden från och med den 16 maj 2022 till och med den 24 maj 2022.

Handel med BTA

Tecknade aktier benämns BTA till dess att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Handel med BTA avses att ske på First North från den 16 maj 2022 till och med att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Emissionsgarantier

De garantiåtaganden som har lämnats för Erbjudandet uppgår totalt till cirka 13,8 MSEK, motsvarande 55 procent av Företrädesemissionen. De teckningsförbindelser som har lämnats för Erbjudandet uppgår sammanlagt till cirka 6,1 MSEK, motsvarande 25 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Erbjudandet till 19,9 MSEK av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande 80 procent av Företrädesemissionen.