Nyemission 2023

För att läsa investerarmemorandum, klicka här.

Här kan du hämta hem anmälningssedel. 

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp

Erbjudandet omfattar högst 11 566 886 aktier motsvarande en emissionslikvid om cirka 26,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 27 september 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 25 september 2023. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 september 2023.

Företrädesrätt

Den som på avstämningsdagen 27 september 2023 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Aktieägare i Bolaget erhåller två (2) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie.

Teckningsperiod

Teckning av aktier ska ske från och med den 2 oktober 2023 till och med den 16 oktober 2023.

Teckningskurs

Teckningskursen är 2,25 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter avses att ske på First North under perioden från och med den 2 oktober 2023 till och med den 11 oktober 2023.

Handel med BTA

Tecknade aktier benämns BTA till dess att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Handel med BTA avses att ske på First North från den 2 oktober 2023 till och med att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Emissionsgarantier

De garantiåtaganden som har lämnats för Erbjudandet uppgår totalt till cirka 15,5 MSEK, motsvarande 59,4 procent av Företrädesemissionen. De teckningsförbindelser som har lämnats för Erbjudandet uppgår sammanlagt till cirka 0,15 MSEK, motsvarande 0,6 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Erbjudandet till 15,6 MSEK av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande 60 procent av Företrädesemissionen.