Almi och Exportkreditnämnden beviljar exportlån till Duearity om 3,8 MSEK

2023-03-09 16:23

Almi och Exportkreditnämnden, EKN, har idag meddelat att man avser att bevilja ett Exportlån till Duearity i syfte att delfinansiera bolagets lansering av Tinerity G1 i USA. Exportlånet kommer att utbetalas när Tinearity G1 erhåller 510(k)-clearance från FDA i USA.

Lånet från Almi innebär att Duearity kan avsätta mer resurser från den nyligen genomförda emissionen till satsningar i Europa. Låneupplägget innebär att Almi är långivare och Exportkreditnämnden är jämte grundarna till bolaget borgenärer.

- Vi är övertygade om att Duearitys huvudmarknad kommer att bli USA och vår tro på bolaget och Tinearity G1 stärks ytterligare i och med att Almi och Exportkreditnämnden efter att ha granskat vår lanseringsstrategi väljer att stötta Duearity med ett exportlån, säger Fredrik Westman, VD Duearity AB.

Tinearity G1 förväntas erhålla 510(k)-clearance under första halvåret 2023. Tiden fram tills ett godkännande erhålls förbereder bolaget lanseringen i USA.