Årsstämma i Duearity AB (publ) den 12 april 2023

2023-04-12 12:31

Årsstämma i Duearity AB (publ) ägde rum idag onsdagen den 12 maj 2023 i bolagets lokaler på Krusegränd 42 D i Malmö. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för föregående räkenskapsår och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Peter Arndt, Eva Vati, Anna Anderström, Daniel Persson och Ali Jehanfard samt nyvaldes Karin Wehlin. Årsstämman valde Karin Wehlin till ordförande för styrelsen.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordföranden och med ett prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete.

Revisor

Baker Tilly MLT Kommanditbolag omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Baker Tilly MLT Kommanditbolag har meddelat att Berth Åke Knutsson kommer att vara huvudansvarig revisor. Revisorns arvode utgår enligt godkänd räkning.

Principer för tillsättande av en valberedning och dess arbete

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att anta principer för tillsättande av en valberedning och dess arbete.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma och inom bolagsordningens gränser, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor.