Årsstämma i Duearity AB (PUBL) den 29 juni 2024

2024-06-29 13:16

Årsstämman i Duearity AB (publ) ägde rum idag lördagen den 29 juni 2024. Samtliga beslut som stämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2023 och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Arvoden till styrelsen och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordföranden och med ett prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter. Arvodet inkluderar eventuellt utskottsarbete. Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att entlediga Karin Wehlin, Anna Anderström, Ali Jehanfard, Daniel Persson samt Eva Vati från deras uppdrag som styrelseledamöter. Årsstämman beslutade därefter om omval av Peter Arndt och nyval av Robert Teklic och Johan Larsson som styrelseledamöter intill slutet av nästkommande årsstämma.

Årsstämman beslutade även om omval av det registrerade revisionsbolaget Baker Tilly MLT Kommanditbolag intill slutet av nästkommande årsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma och inom bolagsordningens gränser, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

___________________