Duearity AB - Bokslutskommuniké för 2021

2022-02-24 08:00

Sammanfattning fjärde kvartalet 2021 samt helåret 2021

Oktober till december 2021 i sammandrag
Rörelseresultatet för oktober till december 2021 uppgick till -4,6 MSEK (-224 TSEK).
Resultat per aktie uppgick till -0,34 kr (-0,22 kr).
Kassaflöde -4,4 MSEK (405 TSEK).

Januari till december 2021 i sammandrag
Nettoomsättningen under januari till december 2021 uppgick till 175 TSEK (0).
Rörelseresultatet för jan-dec 2021 uppgick till -15,3 MSEK (-1,3 MSEK).
Resultat per aktie uppgick till -1,34 kr (-1,33 kr).
Kassaflöde 10 MSEK (4 MSEK).

Väsentliga händelser under kvartal 4 2021

 • Den 19 oktober meddelade Duearity att bolaget utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Syftet med detta är att främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.
 • Duearity publicerade den 2 november ett pressmeddelande där det framgick att bolaget som ett första steg i utvecklingen av bolagets AI-system genomfört en proof of concept i form av ett prototypsystem som visar att bolagets koncept är genomförbart. AI-systemet syftar till att hjälpa personer med tinnitus att kontrollera symptomen och därmed lindra sin tinnitus. AI-systemet beräknas vara färdigt för lansering under 2024 och har goda förutsättningar att generera goda intäkter till bolaget. Det finns inget system idag inom tinnitus som motsvarar Duearitys koncept och det kan därför betraktas som unikt. En patentansökan är sedan tidigare inlämnat.
 • I ett pressmeddelande publicerat den 4 november meddelade Duearity att man av tidningen MedTech Outlook utsetts till en av ”Top 10 MedTech Startups in Europe 2021”. Som skäl till utnämningen har MedTech Outlook framhållit den korta utvecklingstiden för Duearitys första produkt Tinearity, vilken färdigställts på cirka 18 månader. Man anser också att Duearity lyckats applicera ”bone conduction technology” på ett nytt och intressant sätt. Vidare framhåller Medtech Outlook att Duearitys AI-system är en mycket lovande innovation.
 • Duearity meddelade den 15 november att bolaget fått tidsplaneringen från bolagets notified body. Enligt den meddelade tidsplaneringen kommer Tinearity att CE-märkas i juni/juli 2022. Vidare framhöll bolaget att den planerade pre-sale startar under första halvan av kvartal 1 2022. Slutligen framgick det av pressmeddelandet att bolaget bedömer att målet om att sälja Tinearity till minst 3 000 personer i Europa och uppnå break-even 2022 är nåbart.
 • Den 23 december meddelade Duearity att man erhållit ett ISO 13485-certifikat efter att bolagets kvalitetssystem granskats av ett oberoende certifieringsorgan. Certifikatet innebär att bolaget tagit ett viktigt steg mot att CE-märka Duearitys produkt Tinearity.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Duearity publicerade den 1 februari ett pressmeddelande där det framgick att bolaget dagen därpå, onsdagen den 2 februari, startar pre-salekampanjen vilket innebär att kunder i Europa kan förbeställa och köpa bolagets produkt Tinearity G1. Kampanjen kommer att pågå fram till sommaren 2022 då Tinearity G1 förväntas CE-märkas. Målsättningen att under 2022 sälja till minst 3 000 kunder i Sverige och EU kvarstår.

Utdrag från VD-kommentaren i bokslutskommunikén

När man startar och bygger ett företag, i vårt fall ett start-up-företag, är förberedelsearbetet a och o. I vårt fall gick vi in i 2021 med en prototyp som visade att det var möjligt att utveckla det som kommit att bli Tinearity G1. Därutöver stod vi väl förberedda genom att ha arbetat fram en rad planer och strategier; marknad och finansiering, produktion och logistik. När Duearity nu gått in i 2022 har vi en färdig produkt, vi startar inom kort produktionen och vi har startat en pre-salekampanj. Bolagets kostnader har utvecklats ungefär som förväntat och kostnadsstrukturen har ändrat karaktär under året.

Fredrik Westman, VD Duearity AB

Tidpunkter för ekonomisk information och bolagsstämma

 • Bolagsstämma: 4 april 2022.
 • Delårsrapport kvartal 1: 19 maj 2022.
 • Halvårsrapport: 25 augusti 2022.
 • Kvartalsrapport 3: 17 november 2022.
 • Bokslutskommuniké för 2022: 23 februari 2023.

Läs hela bokslutskommunikén här: För investerare - Hem (duearity.com)