Duearity AB:s bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2022, oktober till december

2023-02-23 07:59

FINANSIELL SAMMANFATTNING
 
Med ”Bolaget” eller ”Duearity” avses Duearity AB (publ) med organisationsnummer 559258-7637 med säte i Malmö. Belopp inom parentes innebär jämförande period föregående år.
 
Fjärde kvartalet (2022-10-01 – 2022-12-31)
- Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
- Resultatet före skatt uppgick till -4 195 (-4 649) KSEK
- Resultatet per aktie* uppgick till -0,28 (-0,40) SEK
 
Helåret 2022 (2022-01-01 – 2022-12-31)
- Nettoomsättningen uppgick till 0 (175) KSEK
- Resultatet före skatt uppgick till -19 240 (-15 439) KSEK
- Resultatet per aktie* uppgick till -1,30 (-1,34) SEK
- Soliditeten** uppgick per den 31 december 2022 till 50 % (69 %)
 
* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, vilket uppgick till 14 768 499 aktier per 31 december 2022. Vid samma tidpunkt föregående år hade Bolaget 11 558 413 genomsnittligt antal aktier.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
 
UTVECKLING I SIFFROR FJÄRDE KVARTALET 2022
 
Intäkter
Under årets fjärde kvartal har Bolaget haft en nettoomsättning på 0 (0) KSEK.
 
Resultat
Kvartalets rörelseresultat för bolaget uppgick till -4 092 (-4 630) KSEK. Bolagets materialkostnad uppgick för kvartalet till -1 838 (-2 146) KSEK. Övriga externa kostnader uppgick för kvartalet till -1 595 (-2 072) KSEK. Personalkostnaderna uppgick för kvartalet till -604 (-405) KSEK. Bolagets kostnader från 2021 har klassificerats om och presenteras numera på de olika kostnadsslagen.
 
Finansiell ställning
Den 31 december 2022 uppgick bolagets soliditet till 50 (69) procent. Eget kapital uppgick till 6 063 KSEK jämfört med 11 039 KSEK vid samma tidpunkt föregående år. Per den 31 december 2022 uppgick Duearitys likvida medel till 6 681 (14 125) KSEK. Totala tillgångar för bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 12 055 KSEK jämfört med 16 086 KSEK för samma tidpunkt föregående år.
 
Kassaflöde och investeringar
Bolagets kassaflöde för årets fjärde kvartal uppgick till -2 821 (-4 471) KSEK. Bolagets investeringar uppgick till -10 KSEK (0). Bolaget har tidigare gjort förskottsbetalning för maskiner och inventarier och under fjärde kvartalet har dessa förskottsbetalningar aktualiserats i verkliga maskiner och inventarier. 
 
Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer
De risker och osäkerhetsfaktorer som Duearitys verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis relaterade till bland annat certifiering, konkurrens, teknologiutveckling, marknadsförhållanden, kapitalbehov, valutor och räntor. Under innevarande period har väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat, exempelvis kriget i Ukraina, höjda räntor, brist på komponenter och logistikkedjor från Asien vilket kan komma att påverka bolagets verksamhet. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till Årsredovisningen.
 
Aktien
Duearitys aktie noterades på Nasdaq First North Growth Market, med första handelsdag den 11 maj 2021. Aktiens kortnamn är DEAR och ISIN-kod är SE0015949482. First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom NASDAQ OMX koncernen. Bolag på First North Growth Market är inte underställda samma regler som bolag på den reglerade huvudmarknaden. I stället är de underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid en investering i ett bolag på First North Growth Market kan därför vara högre än vid en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Alla bolag med aktier som handlas på First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen prövar ansökan om upptagande till handel. Duearitys Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som nås på telefonnummer +46 11 32 30 732 eller e-post ca@skmg.se. Per den 31 december 2022 uppgick antalet aktier i Duearity AB till 15 975 767 stycken. Bolaget har ett aktieslag. Varje aktie ger en (1) röst per aktie och medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.
 
Kommande finansiella rapporter
Årsredovisning 2022: 14 mars 2023
Delårsrapport Q1 2023: 4 maj 2023
Halvårsrapport 2023: 24 augusti 2023
Delårsrapport Q3 2023: 16 november 2023
 
Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.
 
Principer för bokslutskommunikéns upprättande
Bokslutskommunikén har upprättats enligt Bokföringsnämndens Allmänna Råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och Årsredovisningslagen.
 
Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet
Årsstämma kommer att hållas i Malmö den 12 april 2023. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida senast den 15 mars 2023.
 
Förslag till disposition av Duearitys resultat
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.
 
Teckningsoptioner
På stämman den 8 april 2021 beslutades att införa ett incitamentprogram för bolagets ledning och övriga anställda genom en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Den riktade emissionen omfattade 700 000 teckningsoptioner av serie TO1 2021/2024 och TO2 2021/2024, envar med rätt till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en kurs om 12,60 SEK per aktie under perioden 1–30 juni 2024. Optionerna överläts till mottagarna till ett pris om 0,71 SEK per teckningsoption, vilket motsvarade värde enligt Black & Scholes-modellen. Av de 700 000 teckningsoptionerna har 690 000 överlåtits till bolagets ledning och andra nyckelpersoner.
 
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2022
· Den 7 oktober meddelar bolaget att Patent- och Registreringsverket har meddelat att man avser att godkänna bolagets patentansökan, vilket innebär att Duearitys teknologi ges ett gott skydd. Att patentansökan kommer att godkännas är ett bevis på att Duearity har en unik produktportfölj.
· Den 31 oktober meddelar Duearity att man i november kommer att lämna in en ansökan om så kallad
510(k)-clearance. Ett godkännande från FDA innebär att bolaget erhåller rätten att sälja bolagets tinnitusprodukt, Tinearity G1, på den amerikanska marknaden. Parallellt sker förberedelserna med att bygga en organisation i USA som ska marknadsföra och sälja Tinearity G1.
· Den 8 november meddelas att Duearity förväntas att få besked från bolagets certifieringsorgan i december gällande CE-godkännande av Tinearity G1. Skälet till att CE-märkningsprocessen dragit ut på tiden är den pressade situation som certifieringsorgan och medicinteknikbolag upplever just nu vilket är ett resultat av att EU:s nya MDR-direktiv har förlängt processerna.
· Den 15 november meddelade Duearity att bolaget tillsätter Gunnar Telhammar som interimistisk Chief Financial Officer. Gunnar har över 30 års erfarenhet från ledande befattningar inom ekonomi och finans. Gunnar Telhammar tillträder sin nya roll den 15 november 2022. 
· Den 21 november meddelar Duearity att bolaget har undertecknat ett Letter of Intent med ett amerikanskt audionomföretag vars fokus är att behandla personer som drabbats av tinnitus. Audionomföretaget har kunder över hela USA och ska promota Tinearity G1 hos sina klienter. För Duearity är undertecknandet ett viktigt steg i målsättningen att etablera verksamhet i USA
· Den 29 november meddelas att Duearity och Transistor har ingått ett återförsäljaravtal för Sverige och Norge. Transistor har lång erfarenhet av att sälja produkter inom hörselområdet i de två länderna. Avtalet mellan bolagen innebär att Transistor kan sälja Tinearity G1 till såväl privatkunder som till regioner i Sverige och Norge. Avtalet innebär att både AB Transistor och Duearity AB kan sälja Tinearity G1 i länderna.
· Den 30 november meddelade bolaget att Patent- och Registreringsverket har formellt godkänt Duearitys patentansökan vilket innebär att Duearitys teknologi ges ett gott skydd. Att patentansökan godkänts är ett bevis på att Duearity har en unik produktportfölj och därmed en värdefull tillgång samt stärker bolaget i diskussionerna med presumtiva samarbetspartners.
· Den 12 december meddelas att Duearity har lämnat in bolagets tekniska fil, en ansökan om 510(k)-clearance, till FDA i USA. Målsättningen är att Duearity erhåller ett godkännande för bolagets tinnitusprodukt Tinearity G1 under första halvåret 2023.
· Den 21 december meddelade Duearity att Duearity har gått vidare med bolagets PCT-ansökan och ansöker om nationella patent i utvalda länder runt om i världen.
 
Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
· Den 20 januari meddelas ett CE-godkännande av Duearitys certifieringsorgan. Tinearity G1 kan därmed inom kort säljas och levereras till kunder i EU och EES-länder. Beslutet är ett avgörande steg framåt för Duearity.
· Den 27 januari meddelar bolaget att man nu kommer, efter att Tinearity G1 erhållit CE-godkännande, lansera och leverera Tinearity G1. Bolaget övergår därmed från pre-sale till skarp försäljning.
· Den 15 februari meddelade bolaget att styrelsen i Duearity AB, med stöd av bemyndigandet från Duearitys årsstämma den 4 april 2022, beslutat om en riktad nyemission om 1 374 562 aktier, motsvarande cirka 8,0 MSEK.
· Den 16 februari meddelar Duearity att leveranserna av Tinearity G1 från bolagets logistikpartner i Finland startade vecka 6. Merparten av leveranserna skedde till svenska kunder.
· Den 16 februari meddelade Duearity att Bolagets styrelse fattat beslut om målsättningar. Duearitys huvudsakliga ambition är att nå break-even under slutet av 2023. Vidare meddelades att bolaget i sin pre-salekampanj har sålt något fler än 100 Tinearity G1 startkit samt att försäljningen ligger i linje med förväntningarna då Tinearity G1 erhöll CE-certifikatet i januari 2023.

Utdrag från VD:s kommentar
“Duearity har nu gått in i en ny fas då vi för några få veckor sedan erhöll CE-märkning för vår tinnitusprodukt Tinearity G1. Vidare genomfördes en riktad nyemission i mitten av februari. Därmed kan vi accelera marknadsföringen och försäljningen och leverera Tinearity G1 till kunder inom EU samt starta lansering i USA när vår ansökan om 510(k)-clearance godkänts. Bolagets huvudsakliga ambition är att nå break-even i slutet av 2023.
 
Under 2022 har bolagets kostnader skiftat karaktär, från utveckling till kostnader som kan hänföras till CE-certifieringen (cirka 3 MSEK)  och uppsättning av det logistiska flödet från Bolagets webshop via underleverantörer till vår logistikpartner i Finland. Vidare har vi genomfört tämligen stora investeringar relaterade till produktion (mer än 1,6 MSEK). Därmed bedömer vi att stora och nödvändiga kostnader nu ligger bakom oss och att vi nu kan vara mer flexibla och att Bolagets burn-rate kan minska.”