Duearity AB:s delårsrapport för första kvartalet 2023, januari till mars

2023-05-04 08:00

Med ”Bolaget” eller ”Duearity” avses Duearity AB (publ) med organisationsnummer 559258-7637 med säte i Malmö. Belopp inom parentes innebär jämförande period föregående år.

Första kvartalet (2023-01-01 – 2023-03-31)
Nettoomsättningen uppgick till 598 (0) KSEK
Resultatet före skatt uppgick till -3 672 (-5 624) KSEK
Resultatet per aktie* uppgick till -0,22 (-0,42) SEK
Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2023 till 72 % (47 %)
 
 
* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, vilket uppgick till 16 655 326 aktier per 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt föregående år hade Bolaget 13 486 204 genomsnittligt antal aktier.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
 
Väsentliga händelser under första kvartalet 2023
· CE-godkännande klart för Duearitys tinnitusprodukt Tinearity G1. Tinearity G1 kan därmed lanseras och levereras till kunder i EU och EES-länder. Godkännandet är ett avgörande steg framåt för Duearity.
· Bolaget genomför en riktad nyemission om ca 8 MSEK före emissionskostnader.
· Almi och Exportkreditnämnden beviljar exportlån till Duearity om 3,8 MSEK. Exportlånet kommer att utbetalas när Tinearity G1 erhåller 510(k)-clearance från FDA i USA.
· Duearity har etablerat organisation i USA inför lansering av tinnitusprodukten Tinearity G1
 
Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
· Ett stort svenskt försäkringsbolag har godkänt Tinearity G1 som hjälpmedel vid behandling av tinnitus. Detta efter att en öron-näsa-halsklinik förskrivit Tinearity G1 till en patient som besväras av tinnitus. Patienten har en försäkring via sin arbetsgivare.
· Tinnitusprodukten Tinearity G1 har fått marknadsgodkännande i Storbritannien
· Duearity AB har registrerat dotterbolag i USA
 
 
 
UTVECKLING I SIFFROR FÖRSTA KVARTALET 2023
 
Intäkter
Under årets första kvartal har Bolaget haft en nettoomsättning på 598 (0) KSEK.
 
Resultat
Bolagets materialkostnad uppgick för kvartalet till -2 113 (-2 114) KSEK. Övriga externa kostnader uppgick för kvartalet till -1 304 (-2 812) KSEK. Personalkostnaderna uppgick för kvartalet till -682 (-646) KSEK. Kvartalets rörelseresultat för bolaget uppgick till -3 651 (-5 599) KSEK.
 
Finansiell ställning
Den 31 mars 2023 uppgick bolagets soliditet till 72 (47) procent. Eget kapital uppgick till 9 672 KSEK jämfört
med 5 415 KSEK vid samma tidpunkt föregående år. Per den 31 mars 2023 uppgick Duearitys likvida medel till 8 233 (8 881) KSEK. Totala tillgångar i bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 13 429 KSEK jämfört med 11 487 KSEK vid samma tidpunkt föregående år.
 
Kassaflöde och investeringar
Bolagets kassaflöde för årets första kvartal uppgick till 1 552 (-5 244) KSEK. Bolagets investeringar uppgick till 0 KSEK (377).
 
Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer
De risker och osäkerhetsfaktorer som Duearitys verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis relaterade till bland annat certifiering, konkurrens, teknologiutveckling, marknadsförhållanden, kapitalbehov, valutor och räntor. Under innevarande period har väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat, exempelvis kriget i Ukraina, höjda räntor, brist på komponenter och logistikkedjor från Asien vilket kan komma att påverka bolagets verksamhet. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till Årsredovisningen.
 
Aktien
Duearitys aktie noterades på Nasdaq First North Growth Market, med första handelsdag den 11 maj 2021. Aktiens kortnamn är DEAR och ISIN-kod är SE0015949482. First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom NASDAQ OMX koncernen. Bolag på First North Growth Market är inte underställda samma regler som bolag på den reglerade huvudmarknaden. I stället är de underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid en investering i ett bolag på First North Growth Market kan därför vara högre än vid en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Alla bolag med aktier som handlas på First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen prövar ansökan om upptagande till handel. Duearitys Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som nås på telefonnummer +46 11 32 30 732 eller e-post ca@skmg.se. Per den 31 mars 2023 uppgick antalet aktier i Duearity AB till 17 350 329 stycken. Bolaget har ett aktieslag. Varje aktie ger en (1) röst per aktie och medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Kommande finansiella rapporter
Halvårsrapport 2023: 24 augusti 2023
Delårsrapport Q3 2023: 16 november 2023
 
Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.
 
Principer för bokslutskommunikéns upprättande
Delårsrapporten har upprättats enligt Bokföringsnämndens Allmänna Råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och Årsredovisningslagen.
 
Teckningsoptioner
På stämman den 8 april 2021 beslutades att införa ett incitamentprogram för bolagets ledning och övriga anställda genom en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Den riktade emissionen omfattade 700 000 teckningsoptioner av serie TO1 2021/2024 och TO2 2021/2024, envar med rätt till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en kurs om 12,60 SEK per aktie under perioden 1–30 juni 2024. Optionerna överläts till mottagarna till ett pris om 0,71 SEK per teckningsoption, vilket motsvarade värde enligt Black & Scholes-modellen. Av de 700 000 teckningsoptionerna har 690 000 överlåtits till bolagets ledning och andra nyckelpersoner.


VD har ordet
Bolagets burn-rate har minskat och bolagets likviditet är tillfredsställande. Målet om att uppnå break-even i slutet av 2023 kvarstår. FDA:s granskning har fortlöpt i positiv anda och ett marknadsgodkännanden i USA förväntas innan utgången av juni i år. Jag är hoppfull gällande försäljningen, inte minst mot bakgrund av responsen från kunder och resultatet av den nyligen genomförda användarstudien. Dessutom har vi byggt en solid grund för vår lansering av Tinearity G1 i USA.
 
Bolagets ekonomi
I bokslutskommunikén för 2022 skrev jag att bolagets kostnader skiftat karaktär, att de stora kostnaderna i uppstartsläget ligger bakom oss och att bolagets burn-rate minskar. Detta blir tydligt när vi jämför första kvartalets siffror (-3 672 KSEK) med motsvarande kvartal för 2022 (-5 624 KSEK) och sista kvartalet 2022 (-4 195 KSEK). Vidare kommer lånet från Almi att betalas ut vid godkännandet från FDA av Tinearity G1 vilket kommer att tillföra bolaget 3,8 miljoner kronor. Inte att förglömma så förväntas försäljningen att tillföra bolaget likviditet under året. Sammantaget är bolagets likviditet tillfredsställande. Slutligen vill jag framhålla att bolagets målsättning om att uppnå break-even i slutet av 2023 står fast. Detta ska uppnås med intäktsflöden från försäljning i Europa och USA.
 
FDA:s granskning av Tinearity G1
FDA:s granskning av Tinearity G1 har fortlöpt i positiv anda och vi upplever att de är ytterst professionella och kunniga. Vidare upplever vi i vår dialog och i våra möten med FDA att kraven är högt ställda samtidigt som det finns en högre grad av förutsägbarhet i den amerikanska granskningsprocessen i jämförelse med den europeiska. Med anledning av detta bedömer vi att ett marknadsgodkännande, 510(k)-clearance, förväntas innan utgången av juni i år.
 
Marknadsföring, försäljning och responsen från kunder
Den digitala marknadsföringen fortlöper enligt plan och vi kan konstatera att intresset för Tinearity G1 ökar kontinuerligt. Budskapet från presumtiva kunder är dels att man vill få kännedom om köpande kunders erfarenheter, dels att kostnaden inte har någon betydelse om Tinearity G1 kan bidra till att lindra tinnitussymptomen. Detta gör att jag är mycket hoppfull. Vi har dels fått mycket bra återkoppling från köpare och i denna framhålls att Tinearity G1 lindrar flertalets symptom samt att nattsömnen förbättrats. Och det nyligen genomförda användartestet visar att Tinearity G1 har mycket god potential att lindra tinnitus.
 
En väsentlig förstärkning för bolaget är att vi anställt en produktchef som har mer än 20 års erfarenhet inom marknaden för öron-, näsa- och halsprodukter. Produktchefen har ett mycket bra nätverk i Europa, Nordamerika och Asien och hans uppgift är att bearbeta professionen på kliniker samt möjliggöra försäljning av Tinearity G1 via subventionssystem. Vidare ska produktchefen bearbeta distributörer och återförsäljare. Därmed har Duearity tagit ett viktigt steg i bolagets strategiska inriktning, nämligen att i så stor utsträckning som möjligt övergå till B2B-försäljning.
 
 
Användarstudie och klinisk studie
Sista veckan i april genomförde bolaget en användarstudie på en klinik i Stockholm. Intresset för att delta var ofantligt stort vilket indikerar det stora intresset för Tineaity G1. Tyvärr kunde bara ett fåtal av dem som anmält sitt intresse delta i studien. Utfallet i användarstudien var synnerligen positivt och vi avser att återkomma i ett separat pressmeddelande om resultatet när rapporten är färdig. Det bör framhållas att det ställs mycket höga krav på förberedelser, genomförande och presentation av resultatet från användarstudien då såväl vårt europeiska certifieringsorgan som FDA kan komma att granska rapporten.
 
Bolaget har som mål att starta en klinisk studie under andra halvåret 2023 och det förberedande arbetet har påbörjats. Målsättningen är att den kliniska studien ska utgöra ett väsentligt underlag i de framtida kontakterna med kliniker, forskare, distributörer och återförsäljare. Duearity har för avsikt att starta fler studier i framtiden.
 
Tinearity-AI
Målsättningen att Tinearity -AI ska vara färdigutvecklat 2025 står fast. Men sannolikt kommer vi att genomföra en strategisk förändring där vi i större utsträckning fokuserar på att utveckla systemet i partnerskap med lämpliga aktörer. Skälet till detta är att Duearity kontaktas av intressenter med teknologier inom andra indikationsområden men som är användbara för bolaget.
 
Duearity Americas Incorporated
Duearity Americas Incorporated registrerades i april och därmed har grunden lagts för att lansera Tinearity G1 i USA. Duearity AB hade några valmöjligheter, men valde att ingå samarbete med två svenskamerikaner som vi fört samtal med under lång tid och lärt känna väl. De två svenskamerikanerna har lång erfarenhet av såväl amerikanska som svenska bolag. Därmed överbrygger vi de kulturella skillnaderna och minskar de affärsmässiga riskerna som det innebär att driva ett dotterbolag på andra sidan Atlanten. Jag känner stor trygghet i att låta dem leda Duearity i USA och framgent när Duearity är moget för att lansera i andra länder i Nord- och Sydamerika.
 
Helautomatiserad produktion
Duearity planerar att runt nästkommande årsskifte investera i en helautomatiserad produktion av adaptrar vilket kommer att ge en betydande sänkning av produktionskostnaden.
 
Fredrik Westman, VD