Duearity AB:s halvårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2021

2021-08-25 07:45
Duearity AB halvårsrapport januari-juni 2021
Duearity registrerades hos Bolagsverket 20 maj 2020 vilket innebär att motsvarande kvartal 2020 sträcker sig från 20 maj till 30 juni.


Väsentliga händelser under första halvåret 2021

  • Den 11 juni meddelade Duearity AB att bolaget var redo att beställa verktyg för produktion av bolagets tinnitusprodukt Tinearity. I pressmeddelandet framgick att en nollserie kommer att produceras runt månadsskiftet juni/juli. Den Tinearity som produceras i nollserien kommer att vara så kallat produktionsekvivalent, det vill säga likvärdig slutprodukten vad gäller design, funktion och kvalitet. De producerade enheterna syftar till att användas i den process som bland annat föregår CE-märkningen, verifiering och validering. Vidare är syftet att kunna visa Tinearity för potentiella samarbetspartners i Europa.
  • I ett pressmeddelande den 6 maj meddelade bolaget att Nasdaq Stockholm AB godkänt Duearity AB:s ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. I pressmeddelandet framgick att handeln av aktier i Duearity inleds tisdagen den 11 maj 2021.
  • Den 28 april publicerade bolaget ett pressmeddelande där det framgick att intresset för att teckna aktier i Duearity varit stort. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga aktier, tecknades cirka 9 gånger. Sett till hela Erbjudandet tecknades emissionen till cirka 228 procent. De inkomna anmälningarna summerades till drygt 56,8 MSEK. Vidare framgick det av pressmeddelandet att när nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med 3 952 380 till totalt 13 486 204 aktier.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

  • Den 19 juli skickade bolaget en uppdatering. I denna framgick det att Duearity är på god väg att uppnå målsättningarna med de marknadsinsatser som pågått sedan februari i år. Den tekniska utvecklingen går i stort enligt plan och bolaget har ingått ett formellt avtal med en certifieringspartner för CE-märkning vilket är ett viktigt steg i bolagets utveckling. Vidare fortskrider arbetet med att genomföra bolagets proof of concept för nästa generation produkt och system, Tinearity-AI.
  • Den 1 juli meddelade Duearity att bolaget har valt att ingå ett samarbete med Rosti Group för produktion av Duearitys adapters, det specialutvecklade endagsplåster med clips som syftar till att hålla ljudelementet på plats bakom öronen på dem som lider eller besväras av tinnitus. Vidare framgick det att Rosti Group och Duearity har samarbetat i produktionsanpassningen av adaptern samt att Rosti Group har visat att man kan producera adaptern i enlighet med de kvalitetsmål, volymer och kostnader som specificerades i Duearitys proof of concept och som färdigställdes sommaren 2020.

Utdrag från VD-ordet

”Låt mig först framhålla att bolagets målsättning om att uppnå break-even under 2022 kvarstår. Skälet till detta är att vi undanröjt potentiella risker, marknadsresponsen har hittills varit positiv och marknaden bara i Europa består av fler än 30 miljoner personer med besvär eller svåra besvär av tinnitus. Efterfrågan på en trovärdig medtech-klassad produkt för att lindra tinnitus är stor, vilket blivit uppenbart i samband med vår pre-marketingkampanj som startade i februari.”

Fredrik Westman, VD Duearity AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westman, VD, Duearity AB
E-post: Fredrik.westman@duearity.com
Telefon: +46 73 814 52 15

Om Duearity
Duearity är ett medtechföretag som utvecklar och producerar lösningar i syfte att lindra symtom och underlätta vardagen för dem som lider av tinnitus. Med djup förståelse för de personer som har problem med tinnitus ska Bolaget med intelligenta lösningar ge dessa personer möjligheten att fullt ut kunna njuta av livet. Bolaget ska erbjuda produkterna Tinearity och Tinearity-AI. Tinearity överför vitt brus med hjälp av Bone Conduction Technology till innerörat i syfte att lindra symptomen. Tinearity-AI ska med hjälp av artificiell intelligens hjälpa personer att förutse symptomen och bemästra sina besvär.

För mer information, se Duearitys webbplats www.duearity.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se