Duearity AB:s rapport för första kvartalet, januari till mars 2022

2022-05-05 07:59

Duearity AB kvartal 1, januari – mars 2022

 Jan-mars 2022Jan-mars 2021Helår 2021
EBITDA-5 599-2 627-15 359
Resultat per aktie-0,42-2,66-1,34
Eget kapital per aktie0,403,800,96
Antal aktier per balansdagen13 486 2041 000 00013 486 204
Antal aktier genomsnitt13 486 2041 000 00011 558 413
Resultat per aktie efter full utspädning-0,42-2,66-1,28
Antal aktier efter utspädning per balansdagen13 486 2041 000 00012 053 701
Soliditet47,1054,6068,60
Likvida medel8 8814 69014 125

Väsentliga händelser under första kvartalet 2022

  • Den 2 februari meddelade Duearity att bolagets pre-salekampanj startar vilken möjliggör för kunder i Europa att förbeställa och köpa bolagets produkt Tinearity G1. Vidare framgick att kampanjen kommer att pågå fram till sommaren 2022 då Tinearity G1 förväntas CE-märkas.
  • Den 24 februari publicerades Duearitys bokslutskommuniké.
  • Den 14 mars publicerades bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
  • Duearity meddelade den 25 mars att styrelseledamoten Anna Chérouvrier Hansson avser att lämna styrelsen i bolaget och avböjde därmed omval. Skälet är att Anna har fått en utökad tjänst och att erforderlig tid inte kan läggas på styrelsearbetet i Duearity.
  • Den 30 mars meddelade bolaget att det finns förslag till två nya styrelseledamöter i Duearitys styrelse. I pressmeddelandet framgick det att Anna Anderström och Daniel Persson föreslås nyväljas till styrelseledamöter i Duearity AB vid bolagets årsstämma på måndag den 4 april. Styrelsen kommer därmed att bestå av sex ledamöter.
  • I ett pressmeddelande den 31 mars framgick det att Duearity har lämnat in bolagets tekniska fil till bolagets certifieringsorgan Intertek och därmed gått in i sista fasen i CE-märkningsprocessen. Vidare framgick det i pressmeddelandet att bolagets produkt, Tinearity G1, förväntas CE-märkas som medicinteknisk produkt klass lla om cirka fyra till fem månader.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

  • Den 4 april publicerade Duearity kommunikén från årsstämman som genomfördes samma dag.
  • Den 28 april meddelade Duearity att styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 april beslutat att genomföra företrädesemission om cirka 24,9 MSEK och högst 3 112 200 aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare till en teckningskurs om 8,0 kronor. Vidare framgick det att företrädesemissionen är garanterad till 80 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Likviden från företrädesemissionen, cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader, ska finansiera marknadsföring och marknadslansering i USA av Tinearity G1, utvecklingen av AI-lösningen Tinearity-AI, samt investeringar i produktion och logistik. I pressmeddelandet framgick det att styrelsen och ledande befattningshavare förlängt lock-up med ytterligare tolv månader för 90 procent av deras innehav efter genomförande av företrädesemissionen.

Utdrag från VD-ordet

”När detta VD-ord skrivs har det gått nästan exakt två år sedan vi startade ett projekt som kom att bli Duearity. Under dessa 24 månader har vi utvecklat en produkt, Tinearity G1, lämnat in den tekniska filen till vårt certifieringsorgan för CE-märkning, genomfört produktionsuppstart, bedrivit marknadsföring och inlett förberedelserna för att utveckla nästa generation Tinearity. Också har vi startat en pre-salekampanj och sålt Tinearity G1 till betalande kunder.”

Fredrik Westman, VD Duearity AB