Duearity beslutar att genomföra företrädesemission om cirka 26,0 MSEK

2023-09-13 20:43

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för Duearity AB (”Duearity” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 april 2023, beslutat om en nyemission av högst 11 566 886 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare till en teckningskurs om 2,25 SEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är garanterad till 60 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Likviden från Företrädesemissionen, cirka 26,0 MSEK före emissionskostnader, ska finansiera utökad organisation och resurser i och med att Bolaget ökar dess nätverk av distributörer i Europa och kliniker i USA, finansiera pilotstudier samt klinisk studie som underlag för att Bolagets produkt Tinearity G1 ska inkluderas i subventionssystem, samt investeringar i helautomatiserad produktion.

Företrädesemissionen i sammandrag

 • Styrelsen i Duearity har beslutat om en nyemission av högst 11 566 886 aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 27 september 2023.
 • Aktieägare som på avstämningsdagen den 27 september 2023 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller två (2) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.
 • Teckningskursen har fastställts till 2,25 SEK per aktie.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen pågår preliminärt mellan den 2 oktober 2023 till och med den 16 oktober 2023.
 • Handel i teckningsrätter förväntas pågå mellan den 2 oktober 2023 till och med den 11 oktober 2023.
 • Företrädesemissionen är garanterad till 60 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
 • Företrädesemissionen kan öka aktiekapitalet med högst cirka 607 261,52 SEK från cirka 910 892,28 SEK till högst cirka 1 518 153,80 SEK och antalet aktier med högst 11 566 886 aktier från 17 350 329 aktier till högst 28 917 215 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 40 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
 • Ett informationsmemorandum med fullständiga emissionsvillkor och anmälningssedel kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida www.duearity.com. Preliminär dag för publicering av informationsmemorandumet är den 22 september 2023.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

Duearity är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och producerar tekniska produkter i syfte att lindra symtom och underlätta vardagen för dem som lider eller besväras av tinnitus. Bolaget har en färdigutvecklad produkt, Tinearity G1, som är CE-märkt och har 510(k)-clearance i USA. Produkten fyller ett icke tillgodosett behov på marknaden och har därmed mycket goda förutsättningar att vinna marknadsandelar. 6–7 procent av befolkningen i Europa och USA lider eller besväras av tinnitus.

Duearity har sedan sommaren 2023 startat en strategisk förändring som innebär att Bolaget övergår från B2C-försäljning till försäljning via distributörer. Skälet till förändringen är att försäljningen avsevärt effektiviseras då distributörerna har mycket bra nätverk i respektive land. Denna förändring har gått mycket fortare än förväntat och i nuläget har Bolaget distributörer i Portugal och i Storbritannien samt en återförsäljare i Sverige. Vid kommande årsskifte förväntas Duearity täcka 6–7 länder i Europa via distributörer. Dessa kommer att generera intäkter redan i slutet av 2023.

Ett antal kliniker i USA har efter en utvärdering av Tinearity G1 ingått samarbete med Duearitys dotterbolag i USA, Duearity Americas Inc. Mottagandet bland kliniker i USA är över förväntan och vid årsskiftet förväntas minst 20 kliniker ha ingått samarbete med Duearity. Bolaget bedömer att antalet kliniker som erbjuder Tinearity G1 kommer att växa kraftigt under 2024.

Vidare har Bolaget mycket goda möjligheter att ingå distributörsavtal i fler länder i Europa under 2024. Vidare förs samtal med potentiella distributörer som verkar på intressanta marknader utanför Europa och USA.

Det pågår en pilotstudie i Portugal och ytterligare en ska startas i Storbritannien. Fler pilotstudier kommer att startas i takt med att Tinearity G1 lanseras i fler länder i Europa, Oceanien och Asien. Syftet är att pilotstudierna ska ingå som underlag i dokumentationen till myndigheter för att Tinearity G1 ska upptas i subventionssystemen. Tinearity G1 beräknas upptas i subventionssystemen i Storbritannien, Portugal och Sverige under 2024. Vidare ska en klinisk studie genomföras under 2024 vilken ska ledas av en av världens främsta professorer inom öron-näsa-hals.

Duearity har i dagsläget en dokumenterat kompetent organisation som behöver växa för att förmå hantera inflödet av distributörer samt för att hantera kommande studier. Likaså ökar komplexiteten vad gäller Bolagets ”supply chain”. Övergången till försäljning via distributörer innebär att organisationen bör växa, men kommer i framtiden att vara förhållandevis liten i jämförelse med om Bolaget säljer direkt till kunder via webshop. Bolaget har i dagsläget kapacitet att förhållandevis snabbt skala upp produktionen av Tinearity G1 startkit och adaptrar. Samtidigt kan Bolaget genom att helt och hållet automatisera produktionen av adaptrar sänka produktionspriset per adapter med mer än 20 procent och därmed förbättra marginalen avsevärt. Motivet för Erbjudandet är således att offensivt fortsätta expandera på nya och befintliga marknader och ge möjlighet att anpassa Bolaget till den utökade verksamheten och försäljningen.

Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer disponeras som följande:

 1. Den strategiska övergången till försäljning via distributörer i länder i Europa, USA, Oceanien och Asien innebär att Bolaget bör förstärkas med några resurser, nämligen Quality Assurance (QA), Supply chain manager, klinisk och regulatorisk expertis samt marknadssupport till distributörerna (25 procent av emissionslikviden).
 2. Pilotstudier samt en klinisk studie ska genomföras (15 procent av emissionslikviden).
 3. Helautomatiserad produktion av adaptrar i syfte att öka marginalen (20 procent av emissionslikviden).
 4. Bygga ut försäljningsorganisationen och stödja distributörer i USA (40 procent av emissionslikviden)

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen är garanterad till 60 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom pantsättning, bankgaranti eller liknande arrangemang. Ersättning för lämnade garantiåtaganden uppgår till 15 procent av garanterat belopp i kontant ersättning. Ersättningen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med potentiella garanter och bedöms återspegla rådande marknadsförhållanden.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

22 september 2023Preliminär dag för offentliggörande av informationsmemorandum
25 september 2023Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter
26 september 2023Första dag för handel exklusive rätt till teckningsrätter
27 september 2023Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
2 oktober – 16 oktober 2023Teckningsperiod för Företrädesemissionen
2 oktober 2023Första dag för handel i teckningsrätter och BTA
11 oktober 2023Sista dag för handel i teckningsrätter
19 oktober 2023Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission agerar emissionsinstitut.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Schweiz, Sydkorea, Kanada, Hongkong eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Duearitys avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Duearity har gjort efter bästa förmåga men som Duearity inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Duearity. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.