Duearity genomför en riktad nyemission om cirka 8 MSEK

2023-02-15 20:28

Styrelsen i Duearity AB (”Duearity” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från Duearitys årsstämma den 4 april 2022, beslutat om en riktad nyemission om 1 374 562 aktier, motsvarande cirka 8,0 MSEK (den ”Riktade Nyemissionen”). Efter emissionskostnader beräknas nettolikviden till cirka 7,4 MSEK. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts till 5,82 SEK per aktie, vilken motsvarar en rabatt om 9,9 procent mot stängningskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) den 15 februari 2023. Ett antal professionella investerare deltog i den Riktade Nyemissionen, däribland fonderna Gainbridge Novus Nordic och Nowo Global Fund. Teckningskursen har fastställts efter förhandlingar med investerarna och andra investerare samt i närvaro av den finansiella rådgivaren, baserat på marknadsläget och bolagets ekonomiska förhållanden. Nettolikviden som tillförs Bolaget genom den Riktade Nyemissionen ska användas till att fortsatt marknadsföra Tinearity G1 i Europa samt lansering av Tinearity G1 i USA.

Bakgrund och motiv

Duearity erhöll i januari 2023 CE-godkännande för sin produkt Tinearitoy G1 och räknar med FDA-godkännande för Tinearity G1 i USA under första halvåret 2023. I och med ovan så går Duearity nu in i skarp försäljning i Europa och marknadslansering i USA. Mot bakgrund av ovan så tar Duearity nu in ytterligare kapital för att accelerera tillväxten och ta marknadsandelar. Motivet för den Riktade Emissionen är således att aggressivt fortsätta marknadsföra Tinearity G1 i Europa och förbereda sig för skarp marknadsintroduktion i USA

Den Riktade Nyemissionen

Styrelsen i Duearity har idag den 15 februari 2023, med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls från årsstämman den 4 april 2022, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 1 374 562 aktier med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts till 5,82 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 9,9 procent mot stängningskursen i Bolagets aktie på First North den 15 februari 2023. Bolagets styrelse anser att teckningskursen, och rabatten om 9,9 procent, har fastställts till marknadsmässiga villkor genom förhandlingar på armlängds avstånd och korrekt återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan. Den Riktade Nyemissionen tillför Bolaget cirka 8.0 MSEK före emissionskostnader. Efter emissionskostnader beräknas Bolaget tillföras en nettolikvid om cirka 7,4 MSEK.

Förändring av aktiekapital, antalet aktier och utspädning

Den Riktade Nyemissionen medför att antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 1 374 562 från 15 975 767 till 17 350 329 och aktiekapitalet kommer att öka med 72 164,51 SEK från 838 727,77 SEK till 910 892,28 SEK, innebärande en utspädning om cirka 7,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Syftet med den Riktade Nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Styrelsen har utvärderat möjligheten att i första hand genomföra en företrädesemission. Bolaget har vägt fördelar och nackdelar med en företrädesemission i jämförelse med en riktad nyemission och kommit fram till att en företrädesemission (i) skulle vara betydligt mer tidskrävande, vilket kan riskera att Bolaget går miste om potentiella tillväxtmöjligheter,(ii) skulle leda till avsevärt högre kostnader för Bolaget, huvudsakligen hänförligt till upphandling av garantikonsortium och legala kostnader, (iii) skulle exponera Bolaget mot högre marknadsvolatilitet, särskilt med tanke på rådande marknadsförhållanden, och (iv) sannolikt hade behövt genomföras till en lägre teckningskurs samt resulterat i en högre utspädning vilket hade varit till nackdel för samtliga aktieägare. Med beaktande av ovanstående och efter noga överväganden, där styrelsen särskilt beaktat att den nyligen genomförda företrädesemissionen under sommaren 2022 tecknades till cirka 56,5 procent med stöd av företrädesrätt, är det styrelsens bedömning att den Riktade Nyemissionen är det mest fördelaktiga finansieringsalternativet för Duearity och i såväl aktieägares som Bolagets intresse och därför också motiverar en avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt.

”Med den riktade nyemissionen finansierar vi byggandet av en organisation i USA, driften av densamma och lansering av Tinearity G1 i USA. Vidare kommer vi att använda en del av likviden till att marknadsföra och sälja Tinearity G1 via kliniker och apotek i Europa. Bolagets målsättning är att utifrån en lägre burn-rate, nuvarande likviditet och försäljningen under 2023 tillsammans med likviden från den riktade nyemissionen ska bära Duearity fram till positivt kassaflöde. En bidragande orsak till att vår positiva bedömning är att prissättningen i USA kommer att vara uppemot tre gånger högre i jämförelse med Europa”, säger Fredrik Westman, CEO för Duearity AB.

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl agerar legal rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB | +46 11 32 30 732 | ca@skmg.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Westman, CEO
E-post: fredrik.westman@duearity.com
Telefon: +46 738 - 145 215

Om Duearity AB

Duearity är ett medtechföretag som utvecklar och producerar lösningar i syfte att lindra symtom och underlätta vardagen för dem som lider av tinnitus. Med djup förståelse för de personer som har problem med tinnitus ska Bolaget med intelligenta lösningar ge dessa personer möjligheten att fullt ut kunna njuta av livet. Bolaget ska erbjuda produkterna Tinearity G1 och Tinearity-AI. Tinearity G1 överför vitt brus med hjälp av icke-invasiv Bone Conduction Technology till innerörat i syfte att lindra symptomen. Tinearity-AI ska med hjälp av artificiell intelligens hjälpa personer att förutse symptomen och bemästra sina besvär. Bolaget har sitt säte i Malmö.

För mer information, se Duearity ABs hemsida www.duearity.com