Duearity offentliggör utfall i företrädesemissionen

2022-06-02 08:29

Styrelsen för Duearity AB (”Duearity” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 28 april 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen var på förhand garanterad till cirka 80 procent. Företrädesemissionen tecknades till cirka 14,8 MSEK med och utan företrädesrätt, motsvarande en teckningsgrad om cirka 59,5 procent. Resterande del av Företrädesemissionen upp till 80 procent som ej tecknats med eller utan företräde, motsvarande cirka 5,1 MSEK, tilldelas garanter i enlighet med ingångna garantiåtaganden. Duearity tillförs cirka 19,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden möjliggör finansiering av marknadsföring och marknadslansering i USA av Tinearity G1, utvecklingen av AI-lösningen Tinearity-AI, samt investeringar i produktion och logistik.

Teckningstiden i Duearitys nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare avslutades den 30 maj 2022. Totalt tecknades nyemissionen till cirka 14,8 MSEK eller cirka 59,5 procent, varav cirka 56,5 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 3 procent utan stöd av teckningsrätter. Utöver på förhand ingångna teckningsförbindelser har grundarna till bolaget tecknat aktier för ytterligare 1,7 MSEK i Företrädesemissionen. Resterande del av Företrädesemissionen upp till 80 procent, motsvarande cirka 5,1 MSEK, har tecknats av garanter i enlighet med ingångna garantiåtaganden.

Teckningskursen i Företrädesemissionen var 8,0 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen tillförs Duearity cirka 19,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden finansierar marknadsföring och marknadslansering i USA av Tinearity G1, utvecklingen av AI-lösningen Tinearity-AI, samt investeringar i produktion och logistik.

Besked om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter lämnas genom översändande av avräkningsnota. Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de principer som anges i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 6 maj 2022.

Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket ombokas betalda tecknade aktier (BTA) till aktier utan särskild avisering från Euroclear. Handel i BTA fortlöper till dess på Nasdaq First North Growth Market.

Aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 130 702,06 SEK från cirka 708 025,71 SEK till cirka 838 727,77 SEK och antalet aktier med 2 489 563 aktier från 13 486 204 aktier till 15 975 767 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 15,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.

Rådgivare

Eminova Partners AB har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB har agerat legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier eller andra värdepapper i Bolaget och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det investeringsmemorandum som Bolaget offentliggjorde på Bolagets webbplats den 6 maj 2022.

Varken teckningsrätter rätter, betalda tecknade aktier ("BTA") eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare handlingar upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom investeringsmemorandumet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till någon sådan jurisdiktion.

Bolaget kommer inte ansöka om godkännande av något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") än Sverige.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Bolaget lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.