Duearity ska utveckla AI-hjälpmedel för personer med tinnitus

2021-11-02 08:41

Duearity har som ett första steg i utvecklingen av bolagets AI-system genomfört en proof of concept. Ett prototypsystem har byggts som visar att bolagets koncept är genomförbart. AI-systemet syftar till att hjälpa personer med tinnitus att kontrollera symptomen och därmed lindra sin tinnitus. AI-systemet beräknas vara färdigt för lansering under 2024 och har goda förutsättningar att generera goda intäkter till bolaget. Det finns inget system idag inom tinnitus som motsvarar Duearitys koncept och det kan därför betraktas som unikt. En patentansökan är sedan tidigare inlämnat.

Duearity har genomfört en lyckad proof of concept som syftar till att ligga till grund för utvecklingen av ett unikt AI-system för personer med tinnitus. AI-systemet ska kunna användas av en enskild person för att ta kontrollen över tinnitussymptomen, men även användas i den mest etablerade behandlingsmetoden, tinnitus retraining therapy, TRT. Duearity har sedan tidigare lämnat in patentansökan som skyddar AI-systemet.

Bolaget har fått mycket positiva indikationer från marknaden, inte minst från audionomer och andra väsentliga aktörer. Duearitys AI-lösning förväntas generera mycket goda intäkter till bolaget från 2024.

AI-systemet kommer att bestå av fem funktioner. Den första innebär att ett antal kroppsvärden mäts med hjälp av en device på en särskild punkt på kroppen.

Den andra funktionen är en applösning där kroppsvärden, till exempel stressnivå, samt personens upplevelse av tinnitussymptomen fortlöpande samlas in. I appen visualiseras kopplingen mellan livsstilsfaktorer, kroppsvärden och personens tinnitussymptom.

Den tredje funktionen är en molnlösning med algoritmer som analyserar den insamlade informationen. Funktionen syftar till att analysera och dra slutsatser kring den enskilde personens symptom och vad som orsakar en försämrad eller förbättrad tinnitussymptom. Genom att koppla kroppsvärden och symptom ska AI-systemet kunna förutse när en persons symptom är på väg att förvärras och varna. Därmed ges personen möjlighet att ta kontrollen över sin tinnitus.

Den fjärde funktionen är Tinearity ljudelement, vilka är färdigutvecklade, som står i ständig kontakt med appen och regleras utifrån förändrade tinnitussymptom. Syftet är att ge snabb lindring av symptomen.

Den femte funktionen är att bygga kunskap i form av en stor mängd data. På sikt är vår förhoppning att denna data ska användas av forskare för att få en djupare förståelse av tinnitus och därigenom på sikt finna bättre och mycket mer effektiva behandlingsmetoder.

En stor fördel med AI-systemet är att det kan komma att bli användbart inom den mest etablerade behandlingsmetoden, TRT. TRT är en kombination mellan kognitiv beteendeterapi tillsammans med en psykolog och att lyssna på vitt brus. Tinnitussymptom förändras kontinuerligt, från dag till dag och ibland från timme till timme. Ett stort problem idag är att patienten och psykologen har svårt att definiera när symptomen förvärrades och vilka faktorer som påverkar. AI-systemet syftar till att förbättra möjligheterna att under TRT-behandlingen peka ut situationer som är besvärande för patienten och som leder till förvärrade symptom. Därmed förbättras förutsättningarna för en lyckad behandling.