eXTRA BOLAGSSTÄMMA I Duearity AB (PUBL) den 5 juli 2024

2024-07-05 12:37

Extra bolagsstämma i Duearity AB (publ) ägde rum idag fredagen den 5 juli 2024 i bolagets lokaler på Höjdrodergatan 21 i Malmö. Samtliga beslut som stämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen.

Bolagsordning
Extra bolagsstämman beslutade att ändra gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagets bolagsordning.

Emission av aktier och teckningsoptioner
Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner. Styrelsen beslutade, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, den 31 maj 2024 om en emission av högst 26 337 244 s.k. units.

Varje unit består av tjugo (20) nyemitterade aktier i bolaget, tjugo (20) nyemitterade teckningsoptioner i bolaget av serie TO2 2024/2024 ("Serie TO2") och tjugo (20) nyemitterade teckningsoptioner i bolaget av serie TO3 2024/2025 ("Serie TO3"). Detta innebär att högst 526 744 880 nya aktier, högst 526 744 880 nya teckningsoptioner av Serie TO2 och högst 526 744 880 nya teckningsoptioner av Serie TO3 kan komma att ges ut.

Beslutet innebär att bolagets aktiekapital ökas med högst 27 654 106,42 kronor genom emission av aktier. Vidare innebär beslutet att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med ytterligare högst 27 654 106,42 kronor vid fullt utnyttjande av de emitterade teckningsoptionerna av Serie TO2 och högst 27 654 106,42 kronor vid fullt utnyttjande av de emitterade teckningsoptionerna av Serie TO3.

Minskning av aktiekapitalet
Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om att minska aktiekapitalet med högst 27 654 106,42 kronor. Minskningen ska motsvara den höjning av aktiekapitalet som sker genom teckning av units (och i förlängningen aktier) i företrädesemissionen enligt ovan. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier och ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.