Kommuniké från årsstämma i Duearity AB

2022-04-04 10:47

Idag den 4 april 2022 hölls årsstämma i Duearity AB, org.nr. 559258-7637, (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition (punkt 7b)

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.

Ansvarsfrihet (punkt 7c)

Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn (punkt 8)

Stämman har beslutat att styrelsearvode ska utgå med två (2) prisbasbelopp till styrelseordförande samt med ett (1) prisbasbelopp vardera till styrelseledamöterna. Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val till styrelse och i förekommande fall revisor eller revisionsbolag (punkt 9)

Stämman har beslutat omval av Rom Mendel, Peter Arndt, Ali Jehanfard och Eva Vati som ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att Anna Anderström och Daniel Persson nyväljs som ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande beslutade stämman om omval av Rom Mendel.

Vidare har stämman beslutat att Baker Tilly Sverige AB, med auktoriserad revisor Berth-Åke Knutsson som huvudansvarig revisor, nyväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner (punkt 10)

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas fram till tiden för årsstämman 2023 samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle.

För att bolagets nuvarande aktieägare inte ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Malmö i april 2022
Duearity AB
STYRELSEN