RÄTTELSE: Duearity AB:s delårsrapport för andra kvartalet 2023, april till juni.

2023-08-24 20:10

I den tidigare publicerade versionen av delårsrapporten har koncernens siffror redovisats med startdatum den 1 april. Bolagets dotterbolag startades först den 1 maj 2023, varför koncernens siffror nu har korrigerats och räknas från 1 maj till 30 juni. Detta innebär att moderbolagets siffror för april månad har tagits bort från koncernsiffrorna. Kassaflödesanalys för koncernen är tillagd. Nedan följer rättelse av tidigare pressmeddelande i sin helhet.

Med ”Bolaget” eller ”Duearity” avses Duearity AB (publ) med organisationsnummer 559258-7637 med säte i Malmö. Belopp inom parentes innebär jämförande period föregående år.
 
Andra kvartalet - Moderbolaget (2023-04-01 – 2023-06-30)
* Nettoomsättningen uppgick till 258 (0) KSEK
* Resultatet före skatt uppgick till -4 241 (-5 430) KSEK
* Resultatet per aktie* uppgick till -0,25 (-0,40) SEK
* Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2023 till 39 % (65 %)

Första halvåret - Moderbolaget (2023-01-01 – 2023-06-30)
* Nettoomsättningen uppgick till 856 (0) KSEK
* Resultatet före skatt uppgick till -7 913 (-11 054) KSEK
* Resultatet per aktie* uppgick till -0,47 (-0,82) SEK

Del av andra kvartalet - Koncernen (2023-05-01 – 2023-06-30)
* Nettoomsättningen uppgick till 172 KSEK
* Resultatet före skatt uppgick till -4 852 KSEK
* Resultatet per aktie* uppgick till -0,29 SEK
* Soliditeten för koncernen** uppgick per den 30 juni 2023 till 29 %
 
Bolaget startade dotterbolaget Duearity Americas Inc 1 maj 2023 och koncernförhållande uppstod. Av denna anledning redovisas koncernen för perioden 1 maj till 30 juni 2023. Eftersom koncernförhållandet uppstod först under andra kvartalet 2023 så finns inga jämförelsesiffror att redovisa ännu.
  
Väsentliga händelser under andra kvartalet 2023
· Ett stort svenskt försäkringsbolag har godkänt Tinearity G1 som hjälpmedel vid behandling av tinnitus. Detta efter att en öron-näsa-halsklinik förskrivit Tinearity G1 till en patient som besväras av tinnitus. Patienten har en försäkring via sin arbetsgivare.
· Tinnitusprodukten Tinearity G1 har fått marknadsgodkännande i Storbritannien.
· Duearity AB har registrerat dotterbolag i USA.
· Duearity AB har idag ingått avtal med en distributör i Portugal. Duearity förväntas ingå fler distributörsavtal i Europa under 2023.
· Duearity har genomfört en användarstudie för att mäta den omedelbara effekten vid användande av Tinearity G1 i syfte att lindra tinnitus. 22 personer som besväras av tinnitus deltog i studien varav en person exkluderades. Samtliga 22 personer upplevde en lindring av symtomen.
· Food & Drug Administration i USA, FDA, har meddelat Duearity AB att bolagets tinnitusprodukt Tinearity G1 erhållit marknadsgodkännande, så kallad 510(k)-clearance. Därmed har Duearity uppnått målsättningen att erhålla marknadsgodkännande under första halvåret 2023 och marknadsföring och försäljning av Tinearity G1 i USA kan starta.
  
Väsentliga händelser efter periodens utgång
· Duearity AB har ingått avtal med en distributör i Storbritannien. Målsättningen är att efter full lansering sälja fler än ett par tusen Tinearity G1 startkit i Storbritannien per år för att därefter öka försäljningen  efter att NHS fattat beslut om att Tinearity G1 ska ingå i det brittiska subventionssystemet.
 
 
 
UTVECKLING I SIFFROR ANDRA KVARTALET 2023
 
Intäkter
Under årets andra kvartal har moderbolaget haft en nettoomsättning på 258 (0) KSEK. Koncernen har haft en omsättning på 172 KSEK under perioden 1 maj till 30 juni.
 
Resultat
Moderbolagets materialkostnad uppgick för kvartalet till -1 995 (-1 581) KSEK. Övriga externa kostnader uppgick för kvartalet till -1 339 (-3 159) KSEK. Personalkostnaderna uppgick för kvartalet till -1 015 (-662) KSEK. Kvartalets rörelseresultat för moderbolaget uppgick till -4 205 (-5 422) KSEK. Koncernens materialkostnader uppgick för perioden 1 maj till 30 juni till -1 303 KSEK, de övriga externa kostnaderna till -965 samt personalkostnader som uppgick till -2 628 KSEK. Rörelseresultatet för koncernen uppgick för perioden 1 maj till 30 juni till -4 827 KSEK.
 
Finansiell ställning
Den 30 juni 2023 uppgick moderbolagets soliditet till 39 (65) procent. Eget kapital uppgick till 5 431 KSEK jämfört
med 13 630 KSEK vid samma tidpunkt föregående år. Per den 30 juni 2023 uppgick moderbolagets likvida medel
till 4 217 (17 146) KSEK. Totala tillgångar i bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 13 912 KSEK jämfört med 19 657 KSEK vid samma tidpunkt föregående år.
Koncernens soliditet uppgick till 29 %.  Eget kapital uppgick till 3 472 KSEK. Per den 30 juni 2023 uppgick koncernens likvida medel till 4 730 KSEK. Totala tillgångar i koncernen uppgick vid samma tidpunkt till 12 011 KSEK. Under perioden har Bolaget upptagit ett brygglån om cirka 4 975 KSEK. Efter rapportperiodens slut har Duearity AB även erhållit ett lån från Almi om cirka 3 759 KSEK. Lånen säkerställer främst den expansiva satsningen i USA.

 Kassaflöde och investeringar
Bolagets kassaflöde för årets andra kvartal uppgick till -4 016 (8 266) KSEK. Bolagets investeringar uppgick till 0 KSEK (47).  Koncernens kassaflöde för perioden 1 maj till 30 juni uppgick till -2 029 KSEK.

VD har ordet

 Genombrott
Jag vill påstå att första halvåret 2023 inneburit Duearitys stora genombrott. I januari CE-godkändes Tinearity G1 och i juni erhöll Tinearity G1 marknadsgodkännande i USA. Därefter har det gått fort, mycket fortare än vi kunnat ana. I maj ingick vi vårt första distributörsavtal och sedan dess har vi ingått ytterligare ett i juli. Fler är att vänta, då vi upplever en omvänd situation som innebär att vi aktivt blir kontaktade från potentiella  partners runt om i Europa, i USA samt länder i andra världsdelar. Sammantaget gör vi bedömningen att bolaget har goda förutsättningar att vara vinstdrivande i slutet av 2024.
 
CE-godkännande och marknadsgodkännande i USA
Jag vill framför allt framhålla två perspektiv på CE-godkännandet och FDA:s marknadsgodkännande. För det första har vårt europeiska certifieringsorgan och FDA övertygats om att Tinearity G1 har klinisk nytta, det vill säga att den de facto kan lindra tinnitus hos patienter. Detta är en enorm styrka, en kvalitetsstämpel helt enkelt. För det andra är godkännandena självklart en inträdesbiljett till de europeiska och amerikanska marknaderna.
 
Från direktförsäljning till distributörer
Att ingå ett distributörsavtal är inget som görs i en handvändning. Som bolag måste man vara ytterst noggrann i att säkerställa att vi väljer rätt partner. Vi har valt medelstora distributörer som har dokumenterad erfarenhet av öron-näsa-hals-marknaden samt inte minst ett bra nätverk inom professionen. Likaså är det viktigt för distributören att välja rätt produkter och samarbetspartner, för det är ett stort åtagande att vara distributör. När distributören ingår avtal åtar man sig också att hantera regulatoriska frågor kopplat till EU-lagstiftning och i fallet USA är det amerikansk lagstiftning. Då det är resurskrävande för distributören måste dessa vara varsamma med att ingå distributörsavtal. Därför har våra två distributörer och de vi för diskussioner med, nogsamt undersökt förutsättningarna för Tinearity G1. En viktig aktivitet i processen är att tillfråga professionen. Och den respons de får från ÖNH-läkare och audiologer är tydlig och klar; professionen anser att Tinearity G1 har klinisk nytta och vi kan därmed dra slutsatsen att produkten har mycket goda möjligheter att ta marknadsandelar. Vidare har distributörerna valt att investera i pilotstudier vilket är förhållandevis kostsamt, bland annat köper de Tinearity G1 till deltagande patienter. Detta visar att de investerar i marknadsföringen av Tinearity G1. Slutligen så hanterar distributörerna den administration som krävs för att Tinearity G1 ska godkännas i ländernas subventionssystem, vilket även detta är ett kostsamt arbete för distributören. Men i slutändan innebär det goda intäkter för såväl Duearity som distributörerna. Under 2024 beräknas Tinearity G1 vara godkänt i subventionssystemen i ett antal länder i Europa.
 
Vad gäller marknadsföring och försäljning så bör det sägas att Duearity har haft som mål att med tiden övergå från direktförsäljning till distributörsförsäljning. Vår bedömning var att det skulle ta ett år eller två att ingå avtal med några distributörer. Vi hade fel, det kommer att gå avsevärt fortare. Detta innebär att vi inte kommer att bedriva direktförsäljning i de länder där vi ingår distributörsavtal. Kortsiktigt innebär vår nya affärsmodell något längre ledtider. Men det finns flera fördelar med att sälja via distributörer då detta innebär att bolagets organisation kan förbli tämligen liten och i stället fokusera på att möjliggöra snabbare tillväxt. Men framför allt leder distributörsmodellen till större intäkter.  Nu måste företagsledningen tillsammans med styrelsen ta ställning till hur bolaget i närtid bör hantera flödet av distributörer i Europa och USA, samt i andra världsdelar. Det är resurskrävande för bolaget då vi måste hantera regulatoriska arbetsuppgifter, vi måste involveras i de pilotstudier som distributörer och kliniker vill starta och vi måste hantera och vässa vår ”supply chain”.
 
Försäljningen hittills
Försäljningen via bolagets websida har sakta men säkert ökat och vi har distribuerat cirka 300 startkit fram till halvårsskiftet. Det finns ett stort intresse och nyfikenhet bland personer som lider eller besväras av tinnitus. Samtidigt finns det en avvaktande inställning och man inväntar fler kundrecensioner. För att råda bot på detta så har vi sedan en tid tillbaka erbjudit kunder att testa Tinearity G1 i fem dagar. Erbjudandet har blivit en succé.
 
Värt att nämna är att vi enbart säljer online på den svenska marknaden, ett strategiskt beslut eftersom vi inte vill störa uppbyggnaden av ett distributionsnätverk. I och med detta beslut samt den svenska marknadens karaktär i allmänhet måste jag framhäva att vi presterat positivt försäljningsmässigt.
 
Då vi nu förstärkt teamt med en Chief Revenue Officer som började sin anställning i mitten av augusti och som har mångårig erfarenhet från branschen kommer vi att fortsätta att finslipa strategin för marknadsbearbetningen. Detta innebär att vi kan öka takten med att ingå distributörsavtal och målet är att Tinearity G1 ska finnas tillgänglig via distributörer i 6-7 europeiska länder runt kommande årsskifte vilket på sikt kommer att generera intäkter.
 
USA
Vårt team i USA som nu består av tre personer startade den skarpa marknadsföringen så fort 510(k)-clearance erhölls. Mottagandet av Tinearity G1 är positivt och det finns ett stort intresse bland kliniker att erbjuda Tinearity G1 som behandlingsalternativ till sina patienter. Efter några få veckor har en handfull kliniker valt att ingå samarbete med Duearity Americas Inc om att sälja Tinearity G1 till tinnituspatienter och fler kliniker förväntas ingå avtal framgent.
 
Arbetet riktas nu in på att teamet själva säljer in Tinearity G1 till fler kliniker i några utvalda delstater och samtidigt bearbeta potentiella distributörer i delstater där vi själva inte avser att marknadsföra och sälja Tinearity G1. Utöver kliniker har teamet även påbörjat sin försäljningsstrategi mot Veteran Affairs, där vi ser stora möjligheter till framtida samarbete.
 
Framåt
Att bygga distributörsnätverk går fortare än förväntat, fler avtal är att vänta de närmaste månaderna. Det bör framhållas att vi har en affärsmodell som innebär att marginalerna gentemot distributörerna är oförändrade i jämförelse med direktförsäljning. Vidare har vi beslutat att investera i en helautomatiserad produktion av adaptrar vilket sänker produktionskostnaden med cirka 20-25 procent vilket omvänt innebär ökade marginaler på dessa. Vidare kan vi med de studier som genomförts och som kommer att genomföras att addera goda resultat som stärker vår och våra partners marknadsföring ytterligare.
 
Framtiden för Duearity ser mycket ljus ut. Vi bygger nu grunden för volymförsäljning i såväl Europa som USA samt i ytterligare världsdelar. Därför är det rimligt att målsättningen för bolaget är att vi uppnår ett positivt ekonomiskt resultat under andra halvåret 2024.
 
Fredrik Westman, VD

Den fullständiga rapporten bifogas som pdf och finns tillgänglig på bolagets hemsida https://ir.duearity.com/for-investerare/

Denna information är sådan information som Duearity AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-08-24 07:00 CEST.