Uppdatering från Duearity AB

2021-07-19 10:45

Duearity är på god väg att uppnå målsättningarna med de marknadsinsatser som pågått sedan februari i år. Den tekniska utvecklingen går i stort enligt plan och bolaget har ingått ett formellt avtal med en notified body vilket är ett viktigt steg i bolagets utveckling. Vidare fortskrider arbetet med att genomföra bolagets proof of concept för nästa generation produkt och system, Tinearity-AI.

Marknad
Duearitys digitala marknadsinsatser som startades i mitten av februari 2021 har hittills varit framgångsrika och bolaget har uppnått målsättningarna. Insatserna har begränsats till Sverige och ytterligare fyra europeiska länder. Syftet med den tidiga starten av marknadsinsatserna är att testa olika kanaler, budskap och bilder. Sedan starten av den digitala marknadsföringen har bolagets produktsida tinearity.com besökts av tiotusentals personer från hela världen. Erfarenheterna vi inhämtat innebär att bolaget kommer att kunna genomföra en mycket effektiv och slagkraftig digital marknadsföring när vi närmar oss skarp säljstart.

Som ett resultat av den digitala marknadsföringen är Duearity på god väg att uppnå målet om att under Q3 2021 ha en databas bestående av minst tre tusen personer som har anmält sitt intresse för bolagets produkt Tinearity. Intresseanmälningarna som har inkommit kommer från alla världsdelar. Personer som anmält sitt intresse för Tinearity kommer främst från de fem länder där de digitala marknadsinsatserna genomförts, men även ett antal från Nordamerika och Asien.

Bolaget har dragit ner på den digitala marknadsföringen sedan några veckor tillbaka i väntan på att nollserien ska färdigställas och att vi därmed kan använda autentiska produktbilder, samt på grund av att vi just nu förfinar filmer, bilder och texter i enlighet med erfarenheterna vi erhållit fram till juni. Vidare kommer tinearity.com att revideras en aning.

Bedömningen är att det konkreta intresset för Tinearity har potential att öka avsevärt ju närmare färdig produkt och lansering vi kommer, samt i takt med att marknadsinsatserna intensifieras.

Varumärkesregistrering
European Union Intellectual Property Office har godkänt ansökan om att varumärkesskydda Duearity och Tinearity, såväl namn som logotype.

Sociala medier
Bolaget använder ett antal sociala medier i syfte att informera och kommunicera med aktieägare, samarbetspartners och presumtiva kunder. Duearity syns via sin hemsida och Linkedin. Nytt är att bolaget har startat ett Twitter-konto. Välkommen att följa bolaget! I den digitala marknadsföringen av vår produktwebbsida Tinearity.com används Facebook och Instagram samt även Google adwords.

Teknisk utveckling
Den tekniska utvecklingen av Tinearitys ljudelement, adapters (engångsplåster) och laddplatta går i stort sett enligt plan. Därutöver sker mycket arbete just nu av regulatorisk art i syfte att förbereda CE-märkningen och medtech-klassningen av Tinearity. Vi kan konstatera att produkten fungerar i enlighet med bolagets målsättningar.

Notified body
En notified body är ett organ som har godkännande från Europeiska Unionen att granska produktens tekniska fil och utfärda en CE-märkning. Duearity har ingått ett formellt avtal med en notified body vilket innebär att vi undanröjt en väsentlig risk för en stor försening. I dagsläget råder svår brist på notified bodies efter att EU:s nya medicintekniska regelverk, MDR, implementerades i maj i år vilket lett till att många bolag har stora svårigheter att få till stånd formella avtal med notified bodies.

Generation 2 – Tinearity-AI
Duearity genomför just nu en proof of concept som syftar till att definiera vägen fram till ett färdigt AI-system som syftar till att personer med tinnitus ska ges möjlighet att ta kontrollen över och bemästra tinnitussymptomen. En färdig proof of concept ska vara färdig i september i år.

Användartester
Tinearity kommer under hösten att utvärderas vad gäller användarvänlighet. Vi kommer därför att bjuda in personer som har tinnitus till Duearitys lokaler för att testa Tinearity. Syftet är att personerna ska ge synpunkter på bland annat användarvänlighet.

Produktion
Duearity har utsett leverantören Rosti Group att producera adapters (endagsplåster). Därmed har bolaget i ett tidigt skede knutit till sig en producent med kapacitet att producera adapters i enlighet med bolagets försäljningsmål från 2022 och framåt. Samarbetet med Rosti Group har pågått en tid och tillsammans har vi produktionsanpassat adaptern vilket innebär att vi i tidigt skede tillsammans med Rosti kan finna potentiella problem som riskerar att uppstå vid produktionsstarten och därmed få till stånd en smidig produktionsuppstart.

Duearity kommer i närtid att utse de leverantörer som ska producera ljudelement, laddplatta och förpackning.

Ekonomi
Bolagets kostnader ligger i linje med den ekonomiska plan som framgick av memorandum i samband med Duearitys IPO i maj i år. Målsättningen att uppnå break-even under 2022 kvarstår.

Om Tinearity
Tinearity kommer att vara världens första och minsta medicintekniskt klassade produkt, enbart avsedd för behandling och lindring av Tinnitus, oavsett tidpunkt på dygnet. Omsorgsfullt designad av experter inom industridesign och medicinteknisk produktutveckling. Tinearity är utvecklad för att vara en hjälp för dem med tinnitus i alla vardagliga situationer.

Tinearity består av två ljudelement, adapter och laddplatta. Ljudelementen sänder vitt brus via skallbenet in i örat vilket är en vedertagen metod för att lindra och behandla tinnitus. Ljudelementen placeras bakom öronen med hjälp av adapters (endagsplåster). Ljudelementen drivs av batterier som laddas med hjälp av en laddplatta.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Westman, VD, Duearity AB
E-post: Fredrik.westman@duearity.com
Telefon: +46 73 814 52 15

Om Duearity
Duearity är ett medtechföretag som utvecklar och producerar lösningar i syfte att lindra symtom och underlätta vardagen för dem som lider av tinnitus. Med djup förståelse för de personer som har problem med tinnitus ska Bolaget med intelligenta lösningar ge dessa personer möjligheten att fullt ut kunna njuta av livet. Bolaget ska erbjuda produkterna Tinearity och Tinearity-AI. Tinearity överför vitt brus med hjälp av Bone Conduction Technology till innerörat i syfte att lindra symptomen. Tinearity-AI ska med hjälp av artificiell intelligens hjälpa personer att förutse symptomen och bemästra sina besvär.

För mer information, se Duearitys webbplats www.duearity.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se